Online от 1 юли 2002

Още.инфо/документи

 

Начало

Архив 2002

Фотогалерия

Документи

Проектът

Правила

Контакт

 

Резолюция 1441 на Съвета за сигурност на ООН

 

 

Вносители: Великобритания и Северна Ирландия и Съединените американски щати

(Приета като Резолюция 1441 на срещата на Съвета за сигурност 4644)

Съветът за сигурност,

Като се позовава на всички свои съответни резолюции, по специално своята резолюция 661 (1990) от 6 август 1990, 678 (1990) от 29 ноември 1990, 686 (1991) от 2 март 1991, 687 (1991) от 3 април 1991, 688 (1991) от 5 април 1991, 707 (1991) от 15 август 1991, 715 (1991) от 11 октомври 1991, 986 (1995) от 14 април 1995 и 1284 (1999) от 17 декември 1999 и всички съответни изявления на своя Председател,

Като се позовава също на своята резолюция 1382 (2001) от 29 ноември 2001 и напомня своето намерението напълно да я осъществи,

Признавайки заплахата, която представлява неизпълнението от Ирак на резолюциите на Съвета и разпространението на оръжия за масово унищожение и ракети с дълъг заряд за международния мир и сигурността,

Припомняйки, че неговата резолюция 678 (1990) упълномощава страните-членки да използват всички средства, за да поддържат и изпълнят неговата резолюция 660 (1990) от 2 август 1990г. и всички съответни резолюции, последвали след резолюция 660 (1990), и за да възстановят международния мир и сигурност в региона,

Напомняйки по-нататък, че неговата резолюция 687 (1991) наложи на Ирак задълженията като необходима крачка за постигането на неговата заявена цел за възстановяване на международния мир и сигурност в региона,

Изразявайки съжаление за факта, че Ирак не осигури точна, пълна, окончателна и изчерпателна информация, както изисква резолюция 687 (1991), за всичките аспекти на неговите програми за развитие на оръжие за масово унищожение и балистични ракети с обсег, по-голям от 150 км, и за всички складове на такова оръжие, неговите компоненти и производствени обекти и местонахождение, както и за други ядрени програми, включително и тези, които по негово твърдение се осъществяват за цели, несвързани с материали, които могат да се използват за производство на ядрено оръжие,

Изразявайки така също съжаление, че Ирак неколкократно възпрепятстваше предоставянето на незабавен, безусловен и безпрепятствен достъп до обектите, определени от Специалната комисия на ООН (УНСКОМ) и Международна  агенция за ядрена енергия (МААЕ), отказа да сътрудничи пълно и безусловно с оръжейни инспектори на УНСКОМ и МААЕ, както се изисква от резолюция 687 (1991), и ултимативно прекрати всякакво сътрудничество с УНСКОМ и МААЕ през 1998,

Изразявайки съжаление за отсъствието от декември 1998 в Ирак на международен наблюдения, проверки и контрол, както се изисква от съответните резолюции, на оръжия за масово унищожение и балистични ракети, въпреки повтореното изискване на Съвета за сигурност Ирак да осигури незабавен, безусловен и безпрепятствен достъп на Комисията по наблюдение, контрол и проверка на ООН (УНМОВИК), установена в резолюция 1284 (1999) като организация-последовател на УНСКОМ, и МААЕ, и съжалява за последвалото удължаване на кризата в региона и страданията на иракския народ,

Изразявайки съжаление също,  че правителството на Ирак отказа да се съобрази с неговите задължения по резолюция 687 (1991) по отношение на тероризма, по резолюция 688 (1991) да спре репресиите на цивилното си население и да осигури достъп на международните хуманитарни организации до всички онези, които се нуждаят от подкрепа в Ирак, и по резолюция 686 (1991), 687 (1991), и 1284 (1999) по отношение на връщането на връщането на кувейтци или граждани на трети държави, незаконно задържани в Ирак, или да върне кувейтската собственост, незаконно придобита от Ирак,

Напомняйки, че в своята резолюция 687 (1991) Съветът е заявил, че прекратяването на огъня ще се основава на приемането от Ирак на положенията в тези резолюции,  включително съдържащите се в нея задължения на Ирак,

Изпълнен с решимост да осигури пълно и незабавно изпълнение от Ирак без условия или ограничения на неговите задължения съгласно резолюции 687 (1991) и другите съответни резолюции и припомняйки, че резолюциите на Съвета представляват критерий за изпълнение от Ирак на неговите задължения,

Припомняйки ефективната операция на УНМОВИК, като помощна организация на Специалната комисия и МААЕ има съществено значение за изпълнението на резолюция 687 (1991) и другите съответни резолюции,

Отбелязвайки, че  писмото, датирано на 16 септември 2002 от Министъра на външните работи на Ирак, адресирано до Генералния секретар, е първата необходима стъпка за поправяне на провала на Ирак в съобразяването със съответните резолюции на Съвета,

Отбелязвайки също, че писмото от 8 октомври 2002 г. на Председателя на УНМОВИК и Генералния директор на МААЕ до генерал Ал-Саади, член на правителството на Ирак, с излагане на практическите мерки в рамките на бъдещата дейност във връзка с тяхната среща във Виена, което е задължително за подновяване на дейността на инспекторите в Ирак УНМОВИК и МААЕ, и е израз на сериозно безпокойство, че правителството на Ирак не осигури потвърждаване на мерките, заложени в писмото,

Отново потвърждавайки привързаността на всички страни-членки към суверенитета и териториалната цялост на Ирак, Кувейт и съседните държави,

Изразявайки признателност на Генералния секретар и страните-членки на Арабската лига и нейния Генерален секретар за техните усилия  в това отношение,

Решен да осигури пълно изпълнение на своите решения,

Действайки  на основата на глава VII на Устава на ООН,

1. Постановява, че Ирак съществено е нарушил и продължава да нарушава своите задължения, произтичащи от съответните резолюции, включително резолюция 687 (1991), по-специално отказа на Ирак от сътрудничеството с ООН и инспекторите на МААЕ, и осъществяване на действията, изисквани от параграф 8 до 13 от резолюция 687 (1991);

2. Постановява, като признава параграф 1 по-горе, да предостави на Ирак с тази резолюция последна възможност да се съобрази със своите задължения за разоръжаване по съответните резолюции на Съвета; и съответно постановява да бъде въведен усилен режим на проверки с цел да се постигне пълна и истинно завършване на  процеса на разоръжаване, установен от резолюция 687 (1991) и последвалите резолюции на Съвета;

3. Постановява, че за да започне да изпълнява задълженията си за разоръжаване, освен изискваните полугодишни заявления, правителството на Ирак трябва да осигури на УНМОВИК, МААЕ и Съвета, не по-късно от 30 дни от датата на тази резолюция, точна, пълна и цялостна декларация за всички аспекти на своите програми за развитие на химично и биологично оръжие, балистични ракети и други системи за доставка като безпилотни самолети и разпръсквателни системи за самолети, включително точното местонахождение на такива оръжия, компоненти, субкомпоненти и запаси от химикали и подобни материали и оборудване, местонахождението и работата на неговите изследвания, развойните и производствени мощности, както и всички останали химични, биологични и ядрени програми, включително и тези, за които претендира, че нямат оръжейно предназначение;

4. Постановява, че лъжливите сведения или пропуски в изявленията, представени от Ирак в съответствие с настоящата резолюция, и неспазването от Ирак в който и да било момент на тази резолюция и нежеланието изцяло да сътрудничи за нейното прилагане ще представлява още едно нарушения на Ирак на задълженията му и ще бъде докладвано на Съвета като нарушение съгласно параграф 11 and 12 по-долу;

5. Постановява, че Ирак трябва да предостави на УНМОВИК и МААЕ незабавен, своевременен, безусловен и безпрепятствен достъп до всичко, включително подземията, районите, обектите, съоръженията, оборудването, документацията, и всякакви превозни средства , които те пожелаят да проверят, както и незабавен, неограничен, безпрепятствен и конфиденциален достъп до всички официални лица, които УНМОВИК или МААЕ пожелае да интервюира по начин и на място, избрано от УНМОВИК или МААЕ в изпълнение на който и да било аспект от техните мандати; също така постановява, че УНМОВИК и МААЕ могат по свое усмотрение на провеждат събеседване в или извън Ирак, могат да улеснят транспортирането на интервюираните извън Ирак, и че, под единствения контрол на УНМОВИК и МААЕ, такива интервюта могат да се провеждат без присъствието на представители на иракското правителство; и инструктира УНМОВИК и изисква от МААЕ да резюмират проверките не по-късно от 45 дни след приемането на тази резолюция и да информират съвета 60 дни след възобновяване на проверките;

6. Одобрява  писмото на Изпълнителния председател на УНМОВИК и Генералния директор на МААЕ до генерал Ал-Саади от правителството на Ирак, което се съдържа в приложенията на тази резолюция, и решава, че съдържанието на писмото има задължителен характер за Ирак;

7. Решава, с оглед на продължителното прекъсване от страна на Ирак на присъствието на УНМОВИК и МААЕ и за да им позволи да извършат задачата, постановена от тази резолюция, и всички предишни подобни резолюции и независимо от предишни договорености, Съветът установява следните променени или допълнени власти, които ще имат задължителен характер за Ирак, и ще да улеснят работата им в Ирак:

- УНМОВИК и МААЕ ще определят състава на техните инспектори и ще уверят, че тези инспекции са съставени от възможно най-компетентните инспектори;

- И УНМОВИК, и МААЕ персонално ще имат привилегиите и имунитета, съответстващ на този на инспекторите от мисията, осигурен от Конвенцията за привилегиите и имунитетите на ООН и Споразумението за привилегиите и имунитетите на МААЕ;

- УНМОВИК и МААЕ ще имат неограничени права за влизане в и извън Ирак, права за свободно, безпрепятствено и незабавно движения от и за инспекторските пунктове, и право да проверяват всяка място и сграда, включително незабавен, неограничен, безусловен и безпрепятствен достъп до президентските резиденции, както и до останалите места, независимо от предишната резолюция 1154 (1998);

- УНМОВИК и МААЕ ще имат правото да получат от Ирак имената на лицата преди или сега свързани с иракските химични, биологични, ядрени и балистични програми и свързаните с тях изследвания, развойни и производствени съоръжения;

- Сигурността на обектите на УНМОВИК и МААЕ ще бъде осигурена от телохранители на ООН;

- УНМОВИК и МААЕ ще имат правото да заявяват, за целите на “замразяването” на подлежащия на проверка обект, да обявят забранени зони, включително заобикалящи региони и транзитни коридори, с цел на проверявания обект да не настъпят никакви изменения и да от него нищо да не се извозва;

- УНМОВИК и МААЕ ще имат право на безпрепятствено и неограничено използване на приземяване на самолети  и вертолети, включително пилотируеми и безпилотни разузнавателни средства;

- УНМОВИК и МААЕ ще имат право по свое собствено усмотрение да местят, разрушават, връщат и обезвреждат всички забранени оръжия, подсистеми, компоненти, документи, материали и други свързани с тях средства, и правото да поставят под охрана или да затворят всякакви обекти или съоръжения за производство на горе изложените средства; и

- УНМОВИК и МААЕ ще имат правото на свободно внасяне и използване на екипи и материали за инспекциите и да изземат и изнасят всякакви материали или документи, взети по време на инспекциите, без огледа на персонала на УНМОВИК или МААЕ или официален и личен багаж;

8. Постановява също,че Ирак не трябва да предприема или да заплашва с враждебни действия представителите и персонала на ООН или МААЕ или дори страна членка, предприемаща действия за изпълнение на резолюция на Съвета;

9. Изисква Генералния секретар незабавно да уведоми Ирак за приемането на тази резолюция, която има задължителен характер за Ирак; изисква Ирак да потвърди 7 дни след това уведомяване своето намерение да се съобрази изцяло с тази резолюция; и също така изисква Ирак незабавно, безусловно и активно да сътрудничи с УНМОВИК и МААЕ;

10. Моли страните-членки да окажат цялостна подкрепа на УНМОВИК и МААЕ в осъществяването на техните мандати, включително в осигуряването на информация, свързана със забранените програми или с други аспекти на техните мандати, включително и за иракските опити от 1998 за получаване забранените средства и по пътя на препоръка за проверяване на обекти, хора за събеседване, условията на тези събеседвания и събирането на данни, резултатите от който ще бъдат докладвани на съвета от УНМОВИК и МААЕ;

11. Дава указания на Изпълнителния директор на УНМОВИК и генералния директор на МААЕ да докладват за всяка намеса на Ирак в дейността на инспекторите, както и за всяко нарушение от страна на Ирак на неговите задължения за разоръжаване, включително и задълженията му за проверките, предвидени в тази резолюция;

12. Постановява да се събере незабавно след получаване на доклада, съгласно параграфи 4 или 11 по-горе, за да прецени ситуацията и пълно съобразяване с всички резолюции на Съвета за да осигури международния мир и сигурност;

13. Напомня, в тази връзка, че Съветът неколкократно е предупреждавал Ирак , че ще се сблъска със сериозни последици като резултат от продължителните нарушения на неговите задължения;

14. Решава да продължи да се занимава с този въпрос.

8 ноември 2002

home    top


© 2002 Още Инфо