Online от 1 юли 2002

Още.инфо/документи

 

Начало

Архив 2002

Фотогалерия

Документи

Проектът

Правила

Контакт

 

22 септември 2004 17:45

 

ХАРТА НА КЛИЕНТА на здравните услуги

 

УТВЪРЖДАВАМ:

МИНИСТЪР:

                                      СЛАВЧО БОГОЕВ

                            Гр. София, 29.06.2004г.

МИСИЯ

Мисията на Министерство на здравеопазването е да обслужва обществения интерес ефективно и ефикасно, при максимален резултат и качество на обслужването, с минимален разход на финансови и човешки ресурси.

СТРАТЕГИЧЕСКИ  ЦЕЛИ

1. Улеснение на гражданите и юридическите лица при получаване на информация относно видовете административни услуги, при регистриране заявленията за услуги, при получаване на справки за текущото състояние на преписките, при получаване на информация за сроковете.

2. Повишаване на качеството и ефективността на работата по административното обслужване на министерството.

3. Пресичане на прекия контакт между искащия услугата и служителят от “бек” офиса на МЗ, реално работещ върху предоставянето на услугата, предвид ограничаване възможностите за корупция.

НЕПОСРЕДСТВЕНИ ЦЕЛИ:

1. Облекчаване дългите процедури;

2. Намаляване размерът на разходите /изразено в пари и време/, необходими за извършването на административните услуги от МЗ;

3. Елиминиране възможните корупционни практики;

4. Създаване на дружелюбна, делова обстановка за потребителите на административни услуги, предоставяни от МЗ;

5. Осъществяването на контрол върху дейността на служителите в МЗ, работещи по предоставянето на административните услуги.

СТАНДАРТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

ОБЩИ СТАНДАРТИ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

НА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ НА АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ ,

ПРЕДОСТАВЯНИ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

 

СТАНДАРТ ЗА ОБСЛУЖВАНЕ

Отношение

         1. Ние се ангажираме да имаме вежливо, любезно и отзивчиво  отношение към всеки потребител на административни услуги, предоставяни от Министерство на здравеопазването.

        2. Ние се ангажираме да изслушаме Вашите молби и тревоги.

        3. Ние се ангажираме да се отнасяме с внимание и загриженост към Вашите проблеми.

        4. Ние се ангажираме, при наличие на нормативни препятствия да търсим алтернативно решение на Всеки Ваш проблем, свързан с предоставяните от Министерство на здравеопазването административни услуги.

        5. Ние се ангажираме да спазваме конфиденциалност относно всички запитвания и жалби на всеки един потребител на административни услуги, предоставяни от  Министерство на здравеопазването.

        6. Ние се ангажираме да се отнасяме с професионализъм, като не проявяваме субективно отношение и спазваме принципите за равнопоставеност.

Информация

     1. Ние се ангажираме да Ви предоставяме необходимата Ви информация за предоставяните от Министерство на здравеопазването административни услуги в пълен обем и по достъпен за Вас начин.

     2. Ако Вашите въпроси не са от компетентността на ЗАО, Ние се ангажираме да ви насочим към съответното звено или институция, които могат да Ви отговорят.

     3. Всеки може да получи информация относно предоставяните услуги от:

      -  Звеното за административно обслужване /ЗАО/ на адрес: пл.”Св. Неделя” № 5, бул.”Ал. Стамболийски” 39, бул. “Иван Гешов” № 15.

      -   На телефони 93 01 184, 93 01 185.

      - На Интернет-адрес: www.government.bg в раздел “Режими”.

      - Уеб-сайта на Министерство на здравеопазването: www.mh.government.bg

      -  Информационните табла, поставени в приемните на трите адреса.

      - всеки вторник и четвъртък от 14.00ч. до 16.00ч. е организиран приемен ден със експерти от бек-офиса на Министерство на здравеопазването /без предварително записване/.

      4. Ние се ангажираме да вземем под внимание всяко ваше предложение за допълнение и/или изменение в предоставяната информация, което Вие сте отбелязали в Книгата за предложения, в Интернет-страницата на МЗ, подали сте в пощенската кутия или сте изразили в предоставените от нас Анкетни карти.

Равнопоставеност

        Ние се ангажираме да предоставим еднакъв достъп до услугите ни и равнопоставено отношение към всеки, който търси административна услуга, независимо от социално положение, образование, пол, възраст, етническа принадлежност или религиозни убеждения.

Прозрачност

       1. Ние се ангажираме да предоставяме ясна, лесно разбираема, пълна и точна информация, обяснения и образци, удовлетворяващи потребностите на търсещия административната услуга.

       2. Вие винаги ще бъдете уведомени за името на служителя, с когото разговаряте по телефона или в ЗАО.

       3. Ние се ангажираме да Ви информираме за всеки възможен вариант за решаването на Вашия проблем, като Ви запознаем подробно с предимствата и недостатъците на всеки вариант.

      4. Ние се ангажираме да извършим проверка, при оплаквания относно извършването на административни услуги, както и да Ви информираме за резултатите от нея.

Спазване на сроковете

       1. Ние се ангажираме да Ви предоставим цялата необходима информация още при първия установен контакт с нас.

       2. Ние се ангажираме да осъществим исканата административна услуга в законоопределените срокове.

Обратна връзка

       1. Ние се ангажираме да търсим Вашите предложения, коментари, похвали и оплаквания, които може да дадете,  като използвате поща, Книгата за похвали и оплаквания, услугите на деловодството, нашия уеб-адрес www.mh.government.bg  или пощенската кутия в приемната на МЗ на пл. “Св. Неделя” № 5.

       2. Ние се ангажираме да анализираме Вашите предложения, коментари, похвали и оплаквания и да предприемаме съответните действия, когато те са в компетенциите на МЗ.

       3. Ние се ангажираме да отговорим писмено на всяка, подадена в писмена форма молба и/или жалба от Вас по повод лошо администриране в 7-дневен срок от получаването /освен в случаите, когато е необходимо извършването на проверка/.

Отговорност

       1. Ние се ангажираме да измерваме удовлетвореността на потребителите на административни услуги от нашата дейност и да предприемаме необходимите действия за повишаването й.

       2. Ние се ангажираме да извършваме административните услуги съобразно законите и да носим отговорност за качеството и в срок изпълнение.

ВНИМАНИЕ !

Всеки потребител на административни услуги, предоставяни от Министерство на здравеопазването може да изрази своето мнение, предложение, жалба за неизпълнение на стандартите от нашите служители.

home    top


© 2002 Още Инфо