Online от 1 юли 2002

Още.инфо/документи

 

Начало

Архив 2002

Фотогалерия

Документи

Проектът

Правила

Контакт

 

УСТАВ (Проект)

 

Демократи за силна България:

Възвание за силна България в обединена Европа

Учредителна декларация

Устав (проект)

Програмни насоки

I. НАИМЕНОВАНИЕ, ЦЕЛИ И СИМВОЛ

"Демократи за силна България" е политическа партия със седалище в гр. София 1000 ул. “Граф Игнатиев" №1 0 А

Символът на партията е издигнат пламтящ факел на тъмносин фон.

Целите на партията са: утвърждаване ценностите на справедливостта, свободата, мирът и хармонията в обществото; укрепване на българската демокрация, частната собственост и пазарната икономика; сигурност на всеки български гражданин; преодоляване на разликата между българските граждани и гражданите на другите европейски страни в стандарта и качеството на живот; принос за атлантическата сигурност и за благоденствие на обединена Европа.

Тези цели се постигат чрез: парламентарната демокрация и активността на гражданското общество; силните държавни институции  и  ефикасната държава;  отстояването  на националните интереси, традиции и място на България; върховенството  на закона,  пазарната конкуренция  и икономическия растеж.

 

II. ЧЛЕНСТВО

Чл.1. (1)  Всеки български гражданин с избирателни права, който приема настоящия устав  и споделя обявените принципи и програма, може да членува в партията.

(2) Членството е индивидуално по постоянен или настоящ адрес в общинска (районна) организация чрез подаване на заявление и попълване на необходимите документи: формуляр и декларация, утвърдени от Националното ръководство;

(3) Може да се членува само в една общинска (районна) организация.

(4) Общинското (районното) ръководство се произнася с решение в едномесечен срок от подаване на заявлението.

(5) Отказ за членство може да бъде обжалван в 7 (седем) дневен срок от уведомяването пред регионалния вътрешнопартиен арбитраж, който трябва да се произнесе в 7 (седем) дневен срок.

(6) Членство в друга политическа партия не се допуска.

 

III. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

Чл.2. Всеки член има право:

1. да участва във формиране на политическите решения в съответния орган;

2. да избира и да бъде избиран в ръководните органи на партията;

3. да сезира Регионалния вътрешнопартиен арбитраж за нарушения на устава и предлага наказания за членовете на общинската (районната) организация и Националния вътрешнопартиен арбитраж за нарушения и налагане на наказания за членовете на Националното ръководство.

Чл.З. Всеки член е длъжен:

1.да спазва устава и да изпълнява решенията на ръководните органи;

2.да плаща членски внос.

Чл.4. За нарушения на устава на членовете на партията могат да бъдат налагани следните наказания:

1. забележка;

2. отстраняване и забрана за заемане на  партийна длъжност за срок до три години;

3. изключване.

Чл.5.Всеки член на партията може да заема само една от следните ръководни партийни длъжности: председател, заместник-председател и член на:  Националното ръководство, Общинското (Районното) ръководство, Националния вътрешнопартиен арбитраж и Регионалния вътрешнопартиен арбитраж; председател и член на съвета на община с районно деление; Вътрешнопартиен защитник.

Чл.6. Членството се прекратява с напускане, изключване, смърт, при отпадане, при прекратяване на партията или по силата на закон.

(1) Напускането става с писмено заявление до общинското (районното) ръководство.

(2) Отпадането става при неплащане на членски внос в срок от 6 месеца, което се констатира по документи от общинското (районното) ръководство.

(3) Изключването става по реда на разпоредбите, уредени в раздел Вътрешнопартиен арбитраж.

 

IV. СИМПАТИЗАНТИ

Чл.7. Общинската  (районната)  организация  регистрира заявилите желание симпатизанти, които участват в дейността на партията, без да плащат членски внос и имат посочените в този устав права.

(2) Регистрацията е индивидуална по постоянен или настоящ адрес в общинска (районна) организация чрез подаване на заявление и попълване на необходимите документи: формуляр и декларация, утвърдени от Националното ръководство.

(3) Всеки симпатизант може да се регистрира само в една общинска (районна) организация.

(4) Общинското (районното) ръководство се произнася с решение в едномесечен срок от подаване на заявлението.

(5) Отказ за регистрация може да бъде обжалван в 7 (седем) дневен срок от уведомяването пред регионалния вътрешнопартиен арбитраж, който трябва да се произнесе в 7 (седем) дневен срок.

(6) Не се допуска регистрация на симпатизант, ако членува в друга политическа партия.

 

V. СТРУКТУРИ

Чл.8. Основна структура на партията е общинската (районната) организация, която се състои от всички членове на територията на общината (района).

(2) На територията на една община (район) може да има само една партийна организация.

Чл.9.Членовете могат да се сдружават, включително на териториален принцип, за което уведомяват общинското (районното) ръководство.

(2) Местни сдружения могат да се създават и по избирателни райони, за което уведомяват Националното ръководство.

(3)  Регистрираните  симпатизанти  могат  да  се присъединяват към създадените сдружения.

 

VI. ОРГАНИ

Чл. 10. Органи на партията са:

1. Национално събрание;

2. Национално ръководство;

3. Общинско (районно) събрание;

4. Общинско (районно) ръководство;

5. Събрание на общините с районно деление;

6. Председателство на общините с районно деление;

7. Национален вътрешнопартиен арбитраж;

8. Регионален вътрешнопартиен арбитраж;

9. Вътрешнопартиен защитник.

 

Национално събрание

Чл.11. Националното събрание е върховен орган на партията. Неговите решения са задължителни за всички членове, структури и органи на партията.

Чл.12. (1) Националното събрание действа на делегатски принцип. Квотата на делегатите от общините (районите) за Националното събрание се определя на базата на получените гласове на последните парламентарни избори въз основа на решение на Националното ръководство.

(2) Делегати на Националното събрание са членовете на Националното ръководство и на Парламентарната група, които са членове на партията.

(3)  Делегати  на  Националното  събрание  са председателите на общинските (районните) организации, както и председателите на общините с районно деление.

(4) Делегатите на Националното събрание действат в съответствие със своята съвест и убеждения.

Чл.13. (1) Националното събрание се свиква на заседание най-малко веднъж годишно, както и до три месеца след провеждане на парламентарни избори от Националното ръководство.

(2) Националното събрание може да се свиква и по общо решение на Националното ръководство и на Парламентарната група на партията, както и по искане на 1/3 от общинските ръководства.

(3) Националното събрание е свикано редовно с поканване на всички делегати и оповестяване на дневен ред чрез обнародване на поканата в "Държавен вестник" и поставянето й на място за обявление в седалището на партията, най-малко един месец преди насрочения ден.

Чл.14. Националното събрание:

1. приема, изменя и допълва устава;

2. приема програмните документи и решения за политиката на партията;

3. избира председател и по негово предложение заместник-председатели и членове на Националното ръководство;

4. избира Национален вътрешнопартиен арбитраж в състав от 7 члена за решаване на спорове и конфликти;

5. избира вътрешнопартиен защитник за срок от З години;

6. приема  финансовия отчет на Националното ръководство;

7. взема решение за прекратяване, сливане и разделяне на партията с мнозинство от 2/3 от делегатите.

 

Национално ръковод ство

Чл.15. (1) Националното ръководство е висш орган на партията в периода между Националните събрания. (2) Решенията на Националното ръководство в кръга на правомощията му по чл. 17 и чл. 18 са задължителни за членовете, структурите и ръководствата на партията.

Чл.16. Националното ръководство се състои от председател, заместник-председатели и членове, общо от 7 до 12 души, избрани за срок от четири години.

Чл.17. Националното ръководство заседава най-малко веднъж в месеца съвместно с членовете на Парламентарната група и определя позициите на партията по отношение на националната и коалиционната политика.

Чл.18. Националното ръководство:

1. издава правилници за приложение на настоящия устав, които се утвърждават на първото заседание на Националното събрание;

2. подготвя и провежда кампаниите за парламентарни и президентски избори;

3. определя комисия по подготовка на кандидати за изборни длъжности;

4. приема свой бюджет, който отчита пред Националното събрание;

5. назначава главен секретар и администрация.

Чл.19. (1) Председателят представлява партията, свиква и ръководи заседанията на ръководството и предлага техния дневен ред.

(2) При отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от посочен от него заместник-председател.

(3) При подаване на оставка, напускане или смърт функциите на  председател се поемат от един от заместник-председателите на партията, определен от Националното ръководство, което свиква Национално събрание в срок до три месеца.

 

Общинско (Районно) събрание

Чл.20. (1) Висш орган на общинската (районната) организация е общинското (районното) събрание. В общинските (районните) събрания участват всички членове на партията. На общинските (районните) събрания могат да присъстват и регистрираните симпатизанти без право на глас.

(2) На общински (районни) събрания, на които се определят кандидати за изборни длъжности, право на глас имат симпатизантите, регистрирани 6 месеца преди провеждането им.

Чл.21. Общинското (районното) събрание се свиква от ръководството най-малко веднъж в годината и в срок до два месеца след провеждане на парламентарни или местни избори. То може да бъде свикано и по искане на 1/4 от членовете на общинската (районната) организация, както и по решение на Националното ръководство. Събранието се свиква с поканване на всички членове и симпатизанти и обявяването му чрез поне една местна медия не по-късно от 7 (седем) дни преди провеждането му.

Чл.22. Общинското (районното) събрание:

1. формира политика и приема програма за дейността на партията в общината (района) и дава предложения за национална политика;

2. избира председател на общинското (районното) ръководство и по негово предложение заместник-председател и членове на ръководството с мандат от две години;

3. определя кандидатите за изборни длъжности в местната власт;

4. приема общинския бюджет;

5. избира делегати за Националното събрание;

6. решава всички неуредени в устава на партията въпроси за общината (района);

7. определя териториално разпределение с оглед подготовка на изборни кампании и посочва отговорници по избирателни секции.

 

Общинско (Районно) ръководство

Чл.23.(1) Общинското (районното) ръководство се състои от председател, заместник-председатели и членове, общо от З до 7 души.

(3) Общинското (районното) ръководство, освен редовните си заседания, провежда най-малко веднъж в месеца съвместни заседания с общинските съветници, кметове на общини, райони и населени места – членове на партията, и определя местната политика на партията.

Чл.24. Общинското (районното) ръководство:

1. провежда политиката и изпълнява решенията на Националното събрание. Националното ръководство и общинското (районното) събрание на територията на общината;

2. координира и информира членовете и симпатизантите за следваната политика и осъществява  връзка с Националното ръководство на партията;

3. събира и изразходва членския внос и се отчита веднъж годишно пред общинското (районното) събрание за получените приходи и направените разходи;

4. подготвя и провежда местни избори и участва в кампаниите за президентски и парламентарни избори;

5. определя отговорници по избирателни секции и населени места, ако няма такива посочени от общинското (районното) събрание.

Чл.25. (1) Председателят представлява общинската (районната) организация на партията в общината (района), свиква и ръководи заседанията на ръководството и предлага техния дневен ред.

(2) При отсъствие на председателя функциите му се изпълняват от посочен от него заместник-председател.

(3) При подаване на оставка, напускане или смърт, функциите на председател се поемат от един от заместник-председателите, определен от общинското (районното) ръководство, което свиква общинско (районно) събрание в срок от два месеца.

 

Вътрешнопартиен арбитраж

Чл.26. (1) Вътрешнопартийният арбитраж:

1.решава спорове, свързани с нарушаването на този устав от партиен орган или отделен член;

2. произнася се по направените предложения за налагане на предвидените в устава наказания;

3. съдейства за помирение при възникнали конфликти в партията;

4. произнася се по откази за приемане на членове и регистрация на симпатизанти.

(2) Вътрешнопартийният арбитраж може да бъде писмено сигнализиран от всеки член на партията.

Чл.27. Вътрешнопартийният    арбитраж    изслушва заинтересованите страни и събира доказателства, преди да се произнесе, като е длъжен да реши спора и конфликта в едномесечен срок.

Чл.28. Вътрешнопартийният арбитраж може да предлага помирение на страните. При постигане на помирение производството се прекратява.

Чл.29. Вътрешнопартийният арбитраж може, съобразно своята компетентност,  да наложи при сигнализиране и констатирана вина някое от предвидените в устава наказания.

Чл.30. Вътрешнопартийният  арбитраж  се  състои  от Национален и Регионални   вътрешнопартийни арбитражи.

Чл.31. Националният арбитраж се избира от Националното събрание в състав от 7 члена, включително председател и заместник-председател, като се предпочитат лица с юридическо образование, за срок от 5 години.

Чл.32. Регионалните арбитражи се избират на регионални събрания по избирателни райони съгласно чл. 49 от устава, в състав от 7 члена, включително председател и заместник-председател, като се предпочитат лица с юридическо образование, за срок от 3 години.

Чл.33.(1) Споровете за нарушаване на устава и конфликти на общинско и районно равнище се разглеждат от съответния регионален арбитраж в тричленен състав, определен чрез жребий. Той може да наложи и предвидените в устава наказания.

(2) Споровете за нарушаване на устава и конфликти на национално  ниво се разглеждат от Националния арбитраж в тричленен състав, определен чрез жребий.

(3) Решенията на Регионалния арбитраж подлежат на обжалване в 14-дневен срок пред Националния арбитраж. Решението на Националния арбитраж е окончателно.

(4) Решенията на състав на Националния арбитраж, когато действа като първа инстанция, могат да бъдат обжалвани в 14-дневен срок пред пълния състав на Националния арбитраж.

(5) Дейността и процедурите на вътрешнопартийния арбитраж се уреждат от Правилник, приет от Националното  ръководство,  и  се  утвърждават впоследствие от Националното събрание на първото му свикване.

 

Вътрешнопартиен защитник

Чл.34. (1) Вътрешнопартийният защитник може да се застъпва пред ръководните органи, арбитража, когато с действие (или бездействие) се засягат или нарушават правата на всеки член на партията.

(2) В своята дейност вътрешнопартийният защитник е независим и се подчинява само на Конституцията и законите на страната, както и на Устава на партията. Той се ръководи от личната си съвест и морал. (3) Дейността на вътрешнопартийния защитник се определя с Правилник, приет от Националното ръководство, и се утвърждава впоследствие Националното събрание на първото му свикване.

 

VII. СТРУКТУРИ И ОРГАНИ НА ОБЩИНИТЕ С РАЙОННО ДЕЛЕНИЕ

 

Чл.35. (1) Събранието в общините с районно деление се провежда с всички членове или на делегатски принцип по решение на Националното ръководство, на базата на получените по районите гласове на последните парламентарни избори. Квотата на делегатите от районите се определя от Председателството на общините с районно деление.

(2) Делегати на събранието по ал. 1 са: народните представители от избирателния район, кметовете, общинските съветници, председателите на районните организации и председателят на Председателството на общините с районно деление.

(3) Делегатите на събранието действат в съответствие със своята съвест и убеждения.

(4) Събранието по ал. 1 се свиква най-малко веднъж годишно, при необходимост и по искане на 1/3 от районните организации. Събранието е редовно, когато е свикано с поканване на всички членове, симпатизанти или делегати чрез обявяване в поне една местна медия, не по-късно от 7 (седем) дни преди провеждането му.

(5) Събранието в общините с районно деление:

1. избира председател за срок от две години, който представлява общинската организация на партията в общините с районно деление, подготвя, свиква и председателства събранието;

2. по предложение на председателя утвърждава съвет в състав от 3 до 5 души;

3. утвърждава кандидатите  за кметове,  определя общинските съветници измежду предложените от районите кандидати и одобрява лица за други изборни длъжности в общината;

4. избира Изборен щаб за местни избори, който в София и Пловдив е и за парламентарни избори;

5. В Пловдив избраният председател е и координатор на избирателния район.

Чл.36. (1) Председателството на общините с районно деление се състои от избрания председател, съвета и от председателите на районните организации. (2) Председателството на общините с районно деление заседава най-малко веднъж в месеца съвместно с общинските съветници, кметовете на райони и населени места и определя позициите на партията по отношение на местната политика.

Чл.37. (1) Председателството на общините с районно деление приема и осъществява политическа програма за общината, координира политическата дейност на районните  ръководства,  осъществява  връзка  с Националното ръководство и участва в кампаниите за местни, президентски, а в София и Пловдив и за парламентарни избори.

(2) Председателството на общините с районно деление се отчита веднъж годишно пред събранието.

(3) При подаване на оставка, напускане, изключване или смърт на избрания председател на общините с районно деление  председателството  определя  временно изпълняващ длъжността, като свиква събранието на общините с районно деление в срок от 3 месеца.

Чл.38. Районните организации отчисляват членски внос за Председателството.

 

VIII. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КАНДИДАТИ ЗА ИЗБОРНИ ДЛЪЖНОСТИ. ИЗБОРНИ КАМПАНИИ

 

Чл.39. Кандидатите за изборни длъжности се определят на базата на личните политически умения и знания и на доверието от страна на партията и симпатизантите.

Чл.40. Всеки член, орган и структура на партията могат да предлагат кандидати за изборни длъжности, като за целта представят в съответното ръководство: писмено заявление от член; предложение или протокол от орган или структура в определения по време на изборната кампания срок.

Чл.41. Всеки е редовно предложен, когато писмено е заявил желанието си да бъде кандидат за изборна длъжност и попълни личен въпросник, утвърден от съответното ръководство.

Чл.42. (1) Общинските ръководства предлагат кандидатите за изборни длъжности в местната власт пред общинското събрание, което ги определя.

(2) Районните ръководства предлагат кандидатите за изборни длъжности в местната власт пред районното събрание, което ги определя.

Чл.43. За нарушения в процедурата за определяне на кандидатите за изборни длъжности може да се подава жалба пред Регионалния арбитраж в 7-дневен срок, който е длъжен да се произнесе в 7-дневен срок.

Чл.44. (1) Националното ръководство определя Комисия за подбор на кандидатите, която участва в предлагането на кандидатите за народни представители.

(2) Комисията осъществява подготовката на всички кандидати за народни представители, както и за други изборни длъжности по предложение на Националното ръководство.

(3) Комисията предлага кандидатите за народни представители на съответните ръководства, които ги представят на съответните събрания.

(4) Работата на Комисията се урежда с Правилник, приет от Националното ръководство, и се утвърждава впоследствие от Националното събрание на първото му свикване.

Чл.45. (1) Вътрешни избори за утвърждаване на кандидатите за народни представители се организират по мотивирано предложение  на  мнозинството  от  общинските (районните) организации от избирателния район и с решение на Националното ръководство.

(2) Във вътрешните избори участват всички членове и регистрирани симпатизанти на партията.

(3)Резултатите от вътрешните избори са окончателни за определянето и подреждането на кандидатите. Чл.46. (1) Регионално събрание на членовете на общинските (районните) организации в избирателния район се провежда на делегатски принцип, на базата на получените гласове на последните парламентарни избори. Квотата на делегатите от общините (районите) се определя от Националното ръководство.

(2) Народните представители от избирателния район са делегати на събранието по ал. 1.

(3) Делегати на събранието са председателите на общинските  (районните)  организации,  както  и председателите на общините с районно деление.

Чл.47. Събранието по чл.46 се свиква от Националното ръководство по график или при необходимост, както и по искане на 1/3 от общинските организации. Събранието се свиква с поканване на делегатите чрез обявяване в поне една местна медия, не по-късно от 7 (седем) дни преди провеждането му.

Чл.48. Делегатите на събранието действат в съответствие със своята съвест и убеждения.

Чл.49.(1) Регионалното събрание на членовете на общински (регионални) организации в избирателния район: 1. издига кандидати за народни представители и други изборни длъжности в региона, които се представят от общинските (районните) ръководства;

2. избира Регионален изборен щаб за парламентарни избори;

3. избира Регионален партиен арбитраж за решаване на спорове и конфликти;

4. избира регионален координатор, който подготвя, свиква и председателства събранието. (2) За Пловдив Регионалното събрание е и събрание на община с районно деление съгласно глава VII.

 

IX. АДМИНИСТРАЦИЯ НА ПАРТИЯТА

Чл.50. (1) Националното, общинските (районните) ръководства и председателствата на общините с районно деление се подпомагат от администрация.

(2) Служителите от администрацията не могат да заемат изборни партийни длъжности.

 

Х. ФИНАНСИРАНЕ И ИМУЩЕСТВО

Чл.51. ('I) По предложение на председателят на партията Националното ръководство назначава Национален новчежник.

(2) По предложение на председателите на общините с районно деление  председателствата им назначават общински ковчежници.

(3)  Общинските председатели на партията  и ковчежниците са единствените лица, които имат право да приемат дарения за финансирането на партията. Те нямат право да приемат анонимни дарения.

Чл.52. (1) Националното и общинските ръководства набират партийни средства от членски внос и други собствени приходи.

(2) Събраните средства се изразходват от Националното и местните ръководства в съответствие с решенията на съответните събрания при спазване на действащото законодателство.

(3) Националното ръководство изготвя годишен финансов отчет, който се заверява от експерт-счетоводител и се утвърждава от Националното събрание.

Чл.53.(1) Националното ръководство определя долните и горните граници на размера на членския внос и реда за неговото събиране.

(2) Общинските ръководства определят конкретния членски внос за членовете.

(3) Всеки член плаща индивидуален членски внос.

 

XI . ВЗЕМАНЕ НА РЕШЕНИЯ

Чл.54. (1) Събранията и заседанията на структурите и органите на партията са редовни, когато присъстват повече от половината им членове.

(2) В случай че в уреченото време за започване на събранието или заседанието няма необходимия кворум, се изчаква 1 час, след което събранието или заседанието, на същото място и при същия дневен ред, започва своята дейност и може да взема решения.

(3) Решенията се вземат с мнозинство повече от половината от присъстващите с право на глас освен ако Уставът не предвижда друго мнозинство за вземане на решение.

(4) Гласуването при вземането на решения е явно освен ако съответното събрание не реши да е тайно.

 

ХП.ПРЕКРАТЯВАНЕ

Чл.55. (1) Партията се прекратява с решение на Националното събрание в случаите на сливане, разделяне и саморазпускане.

(2) Решението се взема с мнозинство от 2/3 от всички делегати на Националното събрание.

(3) Прекратяване на партията с решение на съда се извършва по реда на чл.12 от Закона за политическите партии.

  

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

§1. Делегатите на Учредителното събрание на партията, членове на общинските (районните) инициативни съвети, имат правата по чл. 1. ал. 4 от Устава до свикването на първото общинско (районно) събрание на партията.

§2. В общини, в които към момента на учредяването на партията няма избрани инициативни съвети и членове учредители, Националното ръководство приема членове на партията и упълномощава някои от тях да осъществяват правата по чл. 1. ал. 4 от Устава до свикването на първото общинско събрание на партията.

§3. Всички партийни събрания, проведени на делегатски принцип преди провеждане на първите парламентарни избори след учредяването на партията се провеждат на базата на броя на записаните членове и регистрирани симпатизанти.

home    top


© 2002 Още Инфо